ആന്റിമൈക്രോബയൽ റെസിസ്റ്ററുകളെ ചെറുക്കുന്നതിനുള്ള മന്ത്രിതല സമ്മേളനത്തിന് ഒമാൻ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കും

മസ്‌കറ്റ്: ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയവും കൃഷി, ഫിഷറീസ്, ജലവിഭവ മന്ത്രാലയവും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒമാൻ സുൽത്താനേറ്റ് 2022 നവംബറിൽ ആന്റിമൈക്രോബയൽ റെസിസ്റ്ററുകളെ ചെറുക്കുന്നതിനുള്ള മന്ത്രിതല സമ്മേളനത്തിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കും.

ആരോഗ്യമന്ത്രി ഡോ. ഹിലാൽ അലി അൽ സാബ്തിയും കൃഷി, ഫിഷറീസ്, ജലവിഭവ മന്ത്രി ഡോ. സൗദ് ഹമൂദ് അൽ ഹബ്‌സി എന്നിവരും ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയിലെ ആന്റിമൈക്രോബയൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഹനാൻ ബൽഖിയെ സ്വീകരിച്ച ശേഷമാണ് ഇത് വ്യക്തമാക്കിയത്.