ഒമാനിൽ സ്കൂൾ ഇനങ്ങൾ ശരിയായ വിലയിൽ ലഭ്യമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച് CPA

മസ്‌കത്ത്: സ്‌കൂൾ സാധനങ്ങൾ ഉചിതമായ വിലയിൽ ലഭ്യമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച്, അവയുടെ ലഭ്യതയും വിലയും സംബന്ധിച്ച് ആശങ്ക വേണ്ടെന്ന് ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ അതോറിറ്റി (സിപിഎ) ചെയർമാൻ അറിയിച്ചു.

വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആവശ്യമായ വസ്തുക്കളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി, സ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവിനോടനുബന്ധിച്ച് വിപണികളുടെ ചലനം പിന്തുടരുന്നതിനും നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ അതോറിറ്റി തുടരുന്നതായി ഒമാൻ ന്യൂസ് ഏജൻസി (ONA) പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

എല്ലാ സൂചകങ്ങളും ഉചിതമായ വിലയിൽ ഈ ആവശ്യകതകളുടെ ലഭ്യത കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്നും സാധനങ്ങളുടെ ലഭ്യതയെക്കുറിച്ചോ അവയുടെ വിലയെക്കുറിച്ചോ ആശങ്കയില്ലെന്നും ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ അതോറിറ്റി ചെയർമാൻ ഹിസ് എക്സലൻസി സുലൈം ബിൻ അലി അൽ ഹക്മാനി പറഞ്ഞു.

പരാതികളും നിരീക്ഷണങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അതോറിറ്റി തയ്യാറാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിതരണങ്ങളെയോ മറ്റ് സാധനങ്ങളെയോ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ അതോറിറ്റിയുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ അദ്ദേഹം ഉപഭോക്താക്കളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തു.