ഒമാന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലിന് സാധ്യത

മസ്‌കറ്റ്: അൽ ഹജർ പർവതനിരകളിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും ദോഫാർ, അൽ വുസ്ത ഗവർണറേറ്റുകളുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിലും ചൊവ്വാഴ്ച ഇടിമിന്നലിന് സാധ്യത.

മിക്ക ഗവർണറേറ്റുകളിലും കാലാവസ്ഥ പ്രധാനമായും തെളിഞ്ഞ ആകാശമായിരിക്കും, അൽ ഹജർ പർവതങ്ങളിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും ഉച്ചയോടെ മേഘങ്ങൾ രൂപപ്പെടാനും ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യതയുണ്ട്. ദോഫാർ ഗവർണറേറ്റിന്റെയും സമീപ പർവതങ്ങളുടെയും തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ ആകാശം മുതൽ മേഘാവൃതമായ ആകാശമുണ്ട്. ഇടയ്‌ക്കിടെയുള്ള ചാറ്റൽ മഴയും ഒറ്റപ്പെട്ട മഴയും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഒമാൻ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണം അതിന്റെ ദൈനംദിന കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനത്തിൽ പറഞ്ഞു.