സാമ്പത്തിക സഹായം ആവശ്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കൂൾ സാധനങ്ങൾക്കായി 25 ഒമാൻ റിയാൽ

മസ്‌കറ്റ്: സുൽത്താൻ ഹൈതം ബിൻ താരിക്കിന്റെ രാജകീയ നിർദേശപ്രകാരം, 2022 സെപ്‌റ്റംബറിൽ അധ്യയന വർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ സാമൂഹിക സുരക്ഷയിലെയും താഴ്ന്ന വരുമാനക്കാരായ കുടുംബങ്ങളിലെയും ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിക്കും സ്‌കൂൾ സാധനങ്ങൾക്കായി 25 ഒമാൻ റിയാൽ വിതരണം ചെയ്യും.

സാമൂഹിക സുരക്ഷാ കുടുംബങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെയും താഴ്ന്ന വരുമാനമുള്ള ആളുകളെയും സഹായിക്കുന്നതിനായി സുൽത്താൻ ഹൈതം ബിൻ താരിക്കിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി സ്‌കൂൾ സപ്ലൈകളും ദൈനംദിന പോഷകാഹാരവും നൽകുന്നതിന് ഒന്നാം സെമസ്റ്ററിൽ 4,073,070 ഒമാൻ റിയാൽ അനുവദിച്ചതായി ഒമാൻ ന്യൂസ് ഏജൻസി (ONA) റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. .

സ്കൂൾ സപ്ലൈസിനായി, സെപ്തംബർ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന അധ്യയന വർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ 25 ഒമാൻ റിയാൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകുമെന്നും, ദിവസേനയുള്ള ഭക്ഷണത്തിന്, പ്രതിമാസം 11 ഒമാൻ റിയാൽ ബഡ്ജറ്റ് വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പ്രതിദിന വൗച്ചറായി നൽകുമെന്നും സാമൂഹിക വികസന മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.