ട്രിനിഡാഡ് ആൻഡ് ടൊബാഗോ പ്രസിഡന്റിന് ആശംസകൾ അറിയിച്ച് സുൽത്താൻ

മസ്‌കറ്റ്: റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ട്രിനിഡാഡ് ആൻഡ് ടൊബാഗോയുടെ പ്രസിഡന്റ് പോള-മേ വീക്കെസിന് അവരുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന വാർഷികത്തിൽ സുൽത്താൻ ഹൈതം ബിൻ താരിക് ആശംസകൾ അറിയിച്ചു.

കേബിളിൽ, ഹിസ് മജസ്റ്റി തന്റെ ഹൃദയംഗമമായ വികാരങ്ങളും പ്രസിഡന്റ് പോള-മേയ്ക്കും അവരുടെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്കും ആശംസകൾ അറിയിച്ചു.