ഒമാനിൽ 3 പുതിയ വികസന പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു

മസ്‌കത്ത്: ഖസബ്, ബുഖാ, റാസൽ ഹദ്ദ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിലായത്തുകളിൽ ഫിഷറീസ് മേഖലയ്ക്കായി 5.7 മില്യൺ ഒഎംആർ ചെലവിൽ 3 വികസന പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കാൻ കാർഷിക, ഫിഷറീസ് വെൽത്ത് ആൻഡ് വാട്ടർ റിസോഴ്‌സസ് മന്ത്രാലയം.

5.7 മില്യണിലധികം ചിലവിൽ, കാർഷിക, മത്സ്യബന്ധന സമ്പത്ത്, ജലവിഭവ മന്ത്രാലയം ഖസബിലെ വിലായത്ത് മത്സ്യവിപണി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മത്സ്യമേഖല വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് 3 കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവച്ചതായി ഒമാൻ ന്യൂസ് ഏജൻസി, (ONA), പറഞ്ഞു.