ഒമാൻ-ഈജിപ്ത് സംയുക്ത ഡ്രിൽ ‘Mountain Castle’ ആരംഭിച്ചു

അൽ ജബൽ അൽ അഖ്ദർ: ഒമാൻ-ഈജിപ്ത് സംയുക്ത സൈനികാഭ്യാസം “മൗണ്ടൻ കാസിൽ” ചൊവ്വാഴ്ച അൽ ജബൽ അൽ അഖ്ദറിലെ വിലായത്തിലെ സൈനിക പരിശീലന മേഖലയിൽ ആരംഭിച്ചു. 2022 സെപ്റ്റംബർ 15 വരെ ഡ്രിൽ നടക്കും.

അഭ്യാസ വേളയിൽ, റോയൽ ആർമി ഓഫ് ഒമാൻ (RAO) യെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ഒമാനിലെ സുൽത്താൻ പാരച്യൂട്ട് റെജിമെന്റാണ്, അതേസമയം ഈജിപ്ഷ്യൻ സൈന്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ഫോഴ്‌സ്, പാരാട്രൂപ്പർമാർ, എൽ സാക ഫോഴ്‌സ് എന്നിവയുടെ യൂണിറ്റുകളാണ്.

ഈ അഭ്യാസം വരുന്നത്ത യ്യാറെടുപ്പ് നിലനിർത്താൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന RAO യുടെ പരിശീലന പദ്ധതിയുടെ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിലാണ്

ദേശീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിനും സൗഹൃദ രാജ്യങ്ങളുമായി സൈനിക വൈദഗ്ധ്യം കൈമാറുന്നതിനുമായി നടത്തുന്ന വാർഷിക പരിശീലന പരിപാടിയാണ് “മൗണ്ടൻ കാസിൽ”.