ഒമാനിൽ രണ്ട് തെരുവുകളുടെ വിപുലീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കും

മസ്‌കത്ത്: അൽ മൗജ്, നവംബർ 18th സ്ട്രീറ്റുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഗതാഗതം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഈ റോഡുകളുടെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി വിപുലീകരണ പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കും.

“ഈ മേഖലയിലെ ഗതാഗത കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി, മസ്‌കത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഉടൻ തന്നെ “അൽ മൗജ്, നവംബർ 18th സ്ട്രീറ്റുകൾ” എന്നിവ ഓരോ ദിശയിലേക്കും മൂന്ന് വരികളായി വികസിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കും (അൽ മൗജ് റൗണ്ട് എബൗട്ട്, അൽ ബഹ്ജ റൗണ്ട്‌എബൗട്ട്, അൽ ഹൈൽ നോർത്തിലെ അൽ ഇഷ്‌റാഖ് റൗണ്ട്‌എബൗട്ട്) ട്രാഫിക് ലൈറ്റുകളാൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഉയർന്ന ശേഷിയുള്ള ഇന്റർസെക്ഷനുകളിലേക്ക്, പ്രദേശത്തെ നിലവിലുള്ള വാണിജ്യ കെട്ടിടങ്ങൾക്കായി സർവീസ് സ്ട്രീറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് പുറമേയാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെന്ന് മസ്‌കത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.