ഒമാനിൽ പുതിയ റോഡ് ലിങ്ക് വരുന്നു

മസ്‌കത്ത്: അൽ ബത്തിന ഹൈവേയെ അൽ ബത്തിന എക്‌സ്‌പ്രസ് വേയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഷിനാസ് റോഡ് ലിങ്ക് രൂപകൽപന ചെയ്യുകയും നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഗതാഗത, ആശയവിനിമയ, വിവര സാങ്കേതിക മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

“ഗതാഗത, വാർത്താവിനിമയ, വിവരസാങ്കേതിക മന്ത്രാലയം ഈ മേഖലയിൽ വിദഗ്ധരായ ഒരു കമ്പനിക്ക് ഷിനാസ് റോഡ് ലിങ്കിന്റെ രൂപകൽപ്പനയ്ക്കും നിർമ്മാണത്തിനും ‘ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഓർഡർ’ പുറപ്പെടുവിച്ചതായി മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.

ഷിനാസ് റൗണ്ട് എബൗട്ടിൽ നിന്ന് അൽ ബത്തിന എക്‌സ്പ്രസ് വേയിലേക്കുള്ള 1.8 കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ അൽ ബത്തിന ഹൈവേയെ അൽ ബത്തിന എക്‌സ്‌പ്രസ് വേയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് 0.8 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള ഇരട്ട റോഡ് ലിങ്കിന്റെ രൂപകൽപ്പനയും നിർമ്മാണവും ടെൻഡർ ജോലികളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.