നോർത്ത് അൽ ബത്തിനയിലെ തൊഴിലന്വേഷകരുടെ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കരാർ ഒപ്പുവച്ചു

സൊഹാർ: ഗവർണറേറ്റിൽ ലഭ്യമായ തൊഴിലവസരങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്‌നോളജി (ഐടി) മേഖലയിലെ തൊഴിലന്വേഷകരുടെ വൈദഗ്ധ്യം പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് നാഷണൽ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് പ്രോഗ്രാമുമായി നിരവധി പരിശീലന കരാറുകളിൽ നോർത്ത് അൽ ബത്തിനയിലെ ഗവർണറുടെ ഓഫീസിൽ ഒപ്പുവച്ചു.

നോർത്ത് അൽ ബത്തിന യുവാക്കൾക്കായി ഇ-കൊമേഴ്‌സിൽ ഒരു പരിശീലന പരിപാടി നടപ്പിലാക്കും. ഇ-ബിസിനസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പങ്കാളികളുടെ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുകയാണ് മൂന്ന് മാസത്തെ പ്രോഗ്രാം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.