ഖനന കമ്പനികൾക്കായി ഊർജ മന്ത്രാലയം ഇലക്ട്രോണിക് പേയ്‌മെന്റ് പോർട്ടൽ ആരംഭിച്ചു

മസ്കത്ത്: ഖനന കമ്പനികൾക്കായി ഊർജ, ധാതു മന്ത്രാലയം ഇലക്ട്രോണിക് പേമെന്റ് പോർട്ടൽ ആരംഭിച്ചു.

പോർട്ടൽ നേരിട്ട് ശേഖരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ മിനറൽ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനികൾക്ക് മന്ത്രാലയ ആസ്ഥാനത്ത് നേരിട്ട് എത്താതെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് പേയ്‌മെന്റ് പോർട്ടൽ വഴി അവരുടെ സാമ്പത്തിക കുടിശ്ശിക അടയ്ക്കാനും പിന്തുടരാനും തീർക്കാനും അനുവദിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് പേയ്‌മെന്റ് ഓപ്ഷൻ ഊർജ്ജ ധാതു മന്ത്രാലയം ആരംഭിച്ചതായി മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.