ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ അതോറിറ്റി സീബിൽ 1,500-ലധികം ഫീൽഡ് സന്ദർശനങ്ങൾ നടത്തി

മസ്‌കത്ത്: ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ അതോറിറ്റി (സി‌പി‌എ) നാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ, സീബിലെ വിലായത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കടകളിലും വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലും 1,500 ലധികം ഫീൽഡ് സന്ദർശനങ്ങൾ നടത്തുകയും 354 പരാതികൾ പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്തു.

മസ്‌കറ്റിലെ ഡയറക്‌ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് കൺസ്യൂമർ സർവീസസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് കൺട്രോൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതോറിറ്റി, ജുഡീഷ്യൽ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ചുമതലകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന തന്ത്രപരമായ പദ്ധതി പ്രകാരം സീബിലെ വിലായത്തിലെ കടകളിലും വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലും അടുത്തിടെ ഒരു ഫീൽഡ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ കാമ്പയിൻ നടത്തി. സുൽത്താനേറ്റിന്റെ ഗവർണറേറ്റുകളുടെ തലത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ, മസ്‌കറ്റ് ഗവർണറേറ്റിലും അതിന്റെ വിലായത്തിലും തുടങ്ങി ആഴ്ചകളോളം ഗവർണറേറ്റുകളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു.

സമാരംഭിച്ച ആദ്യ നാല് ദിവസങ്ങളിൽ, സീബിലെ വിലായത്ത് പരിശോധനാ കാമ്പെയ്‌നിൽ 1,509 പരിശോധനാ സന്ദർശനങ്ങളും നടപടികളും സ്വീകരിച്ചു, കൂടാതെ വില നിശ്ചയിക്കാതിരിക്കുക, അന്യായമായ വ്യവസ്ഥകൾ ക്രമീകരിക്കുക, സാധനങ്ങളുടെ വിലയിലെ വ്യത്യാസം എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ 33 ലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തി.

പരിശോധനാ സന്ദർശനങ്ങളുടെ ഫലമായി ഒരു കൂട്ടം നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താനും 354 ഫീൽഡ് പരാതികൾ പരിഹരിക്കാനും ചില നിയമലംഘകർക്ക് പിടിച്ചെടുക്കൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ നൽകാനും അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭരണപരവും നിയമപരവുമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.