ദേശീയ മ്യൂസിയം താൽക്കാലികമായി അടച്ചിടും

മസ്‌കറ്റ്: ദേശീയ മ്യൂസിയം 2022 ഒക്ടോബർ 5 ബുധനാഴ്ച താൽക്കാലികമായി അടച്ചിടും.

“ദേശീയ മ്യൂസിയം ഒക്ടോബർ 5, ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 10.00 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 12.00 വരെ അടച്ചിരിക്കും.” മ്യൂസിയം ഓൺലൈനിൽ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.

ഒമാൻ പെനിൻസുലയിലെ മനുഷ്യവാസത്തിന്റെ ആദ്യകാല തെളിവുകൾ മുതൽ ഇന്നുവരെയുള്ള സുൽത്താനേറ്റിന്റെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഒമാനിലെ പ്രധാന സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനമാണ് നാഷണൽ മ്യൂസിയം. 2013 നവംബർ 20-ന് പുറപ്പെടുവിച്ച രാജകീയ ഉത്തരവ് 62/2013 പ്രകാരമാണ് മ്യൂസിയം സ്ഥാപിച്ചത്.