ലൈറ്റ് പ്രൈവറ്റ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് റോയൽ ഒമാൻ പോലീസ്

മസ്‌കറ്റ്: പെർമെനന്റ് ലൈറ്റ് പ്രൈവറ്റ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളുടെയും വ്യവസ്ഥകളുടെയും ലിസ്റ്റ് റോയൽ ഒമാൻ പോലീസിലെ (ആർഒപി) ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ട്രാഫിക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

ലൈസൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന്, അപേക്ഷകൻ ഒമാനിയായിരിക്കണമെന്നും മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വാഹനത്തിന്റെ ഡ്രൈവറായി ജോലി ചെയ്യാൻ പാടില്ലായെന്നും ആർഒപി വ്യക്തമാക്കി. വൈകല്യം പോലുള്ള ആരോഗ്യ നിയന്ത്രണങ്ങളൊന്നും അപേക്ഷകന് ഉണ്ടായിരിക്കരുതെന്നും ആർഒപി വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള 3 വർഷങ്ങളിൽ, അപേക്ഷകന്റെ പേരിൽ ട്രാഫിക് നിയമലംഘനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകരുതെന്നും ROP കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

മേൽപ്പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥകളിൽ ഏതെങ്കിലും ലംഘനം കണ്ടെത്തിയാൽ സ്ഥിരം ലൈസൻസ് പിൻവലിക്കുമെന്ന് ഡയറക്ടറേറ്റ് അറിയിച്ചു. സ്ഥിരമായ പ്രത്യേക ലൈറ്റ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും ലൈസൻസുകളുമായി സംയോജിപ്പിക്കാനും സാധ്യമല്ല.