ഒമാനിലെ പോസ്റ്റ്‌പെയ്ഡ് മൊബൈൽ ഫോൺ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷനുകളിൽ വർധനവ്

മസ്കത്ത്: ഒമാൻ സുൽത്താനേറ്റിലെ പോസ്റ്റ്-പെയ്ഡ് മൊബൈൽ ഫോൺ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷനുകൾ 2023 നവംബർ അവസാനത്തോടെ 11.7 ശതമാനം വർധിച്ച് 1,786,671 എത്തി. നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ (എൻസിഎസ്ഐ) ആണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കണക്കുകൾ പുറത്തുവിട്ടത്.

അതേസമയം പണമടച്ചുള്ള മൊബൈൽ ഫോൺ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷനുകളുടെ എണ്ണവും 2 ശതമാനം വർധിച്ച് 5,254,832-ലെത്തി.

ഓപ്പറേറ്റർമാരിൽ നിന്നുള്ള 3,974,544 സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷനുകളും പുനർവിൽപ്പനയിൽ നിന്നുള്ള 1,280,288 സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷനുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇത് 2023 നവംബർ അവസാനത്തോടെ മൊത്തം മൊബൈൽ ഫോൺ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷനുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ 4.3 ശതമാനം വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാക്കി.

മൊബൈൽ ബ്രോഡ്‌ബാൻഡ് സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷനുകളുടെ എണ്ണം 2023 നവംബർ അവസാനത്തോടെ 4.5 ശതമാനം വർധിച്ചു. അതേസമയം സ്ഥിര ഇന്റർനെറ്റ് സേവനത്തിലേക്കുള്ള സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷനുകൾ 6.2 ശതമാനം വർധിച്ച് 2023 നവംബർ അവസാനത്തോടെ 564,467 ആയി.