സുഹാർ-ബുറൈമി റോഡിൽ അഞ്ച് പാലങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ടെൻഡർ തീയതി നീട്ടി

മസ്‌കറ്റ് – ഗതാഗത, വാർത്താവിനിമയ, വിവര സാങ്കേതിക മന്ത്രാലയം (എംടിസിഐടി) സുഹാർ-ബുറൈമി റോഡിൽ അഞ്ച് പാലങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ടെൻഡർ തീയതി നീട്ടി.

ടെൻഡർ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി ജനുവരി 15-ൽ നിന്ന് ഫെബ്രുവരി 12 ലേക്കാണ് മാറ്റിയത്.

സുഹാർ-ബുറൈമി റോഡിൽ അഞ്ച് പാലങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ടെൻഡർ ബോർഡിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും നിർമ്മാണത്തിലും അറ്റകുറ്റപ്പണികളിലും വിദഗ്ധരായ കമ്പനികൾക്കായി ടെൻഡർ പ്രഖ്യാപിച്ചതായി എംടിസിഐടി പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചു.

ദോഫാറിലെ രഖ്യുത് വിലായത്തിൽ 3.2 മില്യൺ റിയാൽ ചെലവിൽ നിർമ്മിച്ച വാദി അഫ്ഫുൾ പാലത്തിൽ MTCIT കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഔദ്യോഗികമായി ഗതാഗതം തുറന്ന് നൽകിയിരുന്നു.

വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും ചുഴലിക്കാറ്റിലും തകർന്ന് വാദി അഫ്ഫുളിലൂടെ നിലവിലുള്ള റോഡിനെ സുരക്ഷിതമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനാണ് ഈ പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കുഴിയെടുക്കൽ ജോലികൾ, പാർശ്വ സംരക്ഷണം, സംരക്ഷണ ഭിത്തികളുടെ നിർമ്മാണം എന്നിവയ്‌ക്ക് പുറമെ ഏകദേശം 1.3 കിലോമീറ്റർ അസ്ഫാൽറ്റ് പാകൽ പദ്ധതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.