ഒമാനും ഗാംബിയയും തമ്മിലുള്ള വിമാന സർവീസ് കരാറിന് അംഗീകാരം

മസ്‌കറ്റ്: 2023 ഡിസംബർ 4-ന് റിയാദിൽ ഒപ്പുവച്ച ഒമാൻ സുൽത്താനേറ്റ് ഗവൺമെൻ്റും റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഗാംബിയ സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള വിമാന സർവീസുകളുടെ ഉടമ്പടി അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് സുൽത്താൻ ഹൈതം ബിൻ താരിക് രാജകീയ ഉത്തരവ് (7/2024) പുറപ്പെടുവിച്ചു.

ഈ ഉത്തരവിനോട് അനുബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന പതിപ്പിന് അനുസൃതമായി മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഉടമ്പടി അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ (1) പറയുന്നത്.

ഈ രാജകീയ ഉത്തരവ് ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഇഷ്യൂവിൽ നിന്ന് നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ (2) വ്യക്തമാക്കുന്നു.