അൽ വുസ്ത ഗവർണറേറ്റിൽ അനധികൃത മത്സ്യബന്ധന വലകൾ പിടികൂടി

മസ്‌കത്ത്: മാഹൗട്ടിലെ വിലായത്തിലെ ഷാന തീരത്ത് വളയങ്ങളോടുകൂടിയ അഞ്ച് ലൈസൻസില്ലാത്ത വലകൾ പിടികൂടി. അൽ വുസ്ത ഗവർണറേറ്റിലെ ഫിഷ് കൺട്രോൾ ടീം, മാഹൗത്ത് പോലീസിന്റെ സഹകരണത്തോടെയാണ് ഇത് പിടിച്ചെടുത്തത്.

നിയമലംഘനം നടത്തിയവർക്കെതിരെ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരികയാണെന്ന് അൽ വുസ്ത ഗവർണറേറ്റിലെ ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ഫിഷറീസ് ആൻഡ് വാട്ടർ റിസോഴ്‌സ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.