ഗതാഗത മന്ത്രാലയം മുവസലാത്തുമായി സഹകരിച്ച് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കായുള്ള പ്രൊമോഷണൽ കാമ്പെയ്ൻ ആരംഭിച്ചു

മസ്‌കറ്റ് -ഗതാഗത, വാർത്താവിനിമയ, വിവരസാങ്കേതിക മന്ത്രാലയം മുവസലാത്ത് കമ്പനിയുമായി സഹകരിച്ച് നോമു പ്രോഗ്രാമുമിന്റെ ഭാഗമായി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനികൾക്കായി ഒരു പ്രൊമോഷണൽ കാമ്പെയ്ൻ ആരംഭിച്ചു. സംരംഭകർ നൽകുന്ന ക്രിയാത്മകമായ സേവനങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും വ്യക്തമാക്കുന്ന പരസ്യങ്ങൾ Mwasalat ബസുകളിൽ കാമ്പെയ്ൻനിന്റെ ഭാഗമായി പ്രദർശിപ്പിക്കും.

അവരുടെ അതുല്യമായ ഓഫറുകൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്ന ഈ പരസ്യങ്ങളിലൂടെ, അവബോധം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും വിപണിയിൽ ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ വളർച്ചയും വിപുലീകരണവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുമാണ് കാമ്പയിൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.