റുസ്താഖിലെ വിലായത്ത് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണത്തിന് ടെൻഡർ ക്ഷണിച്ചു

മസ്‌കത്ത്: സൗത്ത് അൽ ബത്തിന ഗവർണറേറ്റിലെ വിലായത്ത് ഓഫ് റുസ്താഖിൽ അൽ ഹസ്മിൽ നിന്ന് അൽ വാഷിൽ വരെയുള്ള നിലവിലെ റോഡ് നവീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ടെൻഡർ ക്ഷണിച്ചു. ഗതാഗതം, വാർത്താവിനിമയം, വിവരസാങ്കേതിക മന്ത്രാലയം, ടെൻഡർ ബോർഡിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റുമായി സഹകരിച്ചാണ് നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത്.

റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണവും നടപ്പാതയും പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. എല്ലാ കാലാവസ്ഥയിലും ട്രാഫിക് ഫലപ്രാപ്തിയും സുസ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ജലശാസ്ത്ര പഠനമനുസരിച്ച് നിലവിലെ ബോക്സ് ഫെറികളുടെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് പുറമെ, സുരക്ഷയും സുഗമമായ ഗതാഗതവും ഉയർത്തുന്നതിനായി ചില പ്രധാന കവലകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.