ബുറൈമിയിലെ അഫ്‌ലാജിൻ്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി കരാർ ഒപ്പുവച്ചു

ബുറൈമി – കൃഷി, മത്സ്യബന്ധനം, ജലവിഭവ മന്ത്രാലയം തിങ്കളാഴ്ച ബുറൈമിയിലെ വിലായത്തിലെ ഫലജ് അൽ സർഫാന, ഫലജ് അൽ ഹൈയുൽ എന്നിവയുടെ പരിപാലനത്തിനായി രണ്ട് കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവച്ചു.

2024-ൽ ഗവർണറേറ്റിൽ നിരവധി അഫ്‌ലാജുകൾക്കായി അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള ഡയറക്ടറേറ്റിൻ്റെ വാർഷിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവെക്കുന്നതെന്ന് ബുറൈമി ഗവർണറേറ്റിലെ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് വാട്ടർ റിസോഴ്‌സ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ എൻജിൻ നാസർ അലി അൽ മർഷൂദി പറഞ്ഞു.