സൗത്ത് അൽ ഷർഖിയ ഗവർണറേറ്റിൽ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ പെയിന്റുകൾ പിടികൂടി

മസ്‌കത്ത്: സൗത്ത് അൽ ഷർഖിയ ഗവർണറേറ്റിൽ കാലഹരണപ്പെട്ട നിരവധി പെയിന്റുകൾ ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ അതോറിറ്റി (സിപിഎ) പിടിച്ചെടുത്തു.

“ചരക്കുകളുടെ അനധികൃത വ്യാപാരത്തിന്റെ വ്യാപനത്തെ ചെറുക്കുന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, സൗത്ത് അൽ ഷർഖിയ ഗവർണറേറ്റിലെ ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ വകുപ്പ് കാലഹരണപ്പെട്ട നിരവധി പെയിന്റുകൾ പിടിച്ചെടുത്തു,” ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ അതോറിറ്റി (സിപിഎ) പ്രസ്താവനയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.