ഫാളിംഗ് വാൾസ് ലാബ് ഒമാൻ 2022 രജിസ്ട്രേഷൻ സെപ്തംബർ 5 വരെ നീട്ടി

മസ്കത്ത്: ജർമ്മനിയിലെ ഫാളിംഗ് വാൾസ് ഫൗണ്ടേഷനുമായി സഹകരിച്ച് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ, ഗവേഷണ, ഇന്നൊവേഷൻ മന്ത്രാലയം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഫാളിംഗ് വാൾസ് ലാബ് ഒമാൻ 2022 മത്സരത്തിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ തീയതി 2022 സെപ്റ്റംബർ 5 വരെ നീട്ടി.

മത്സരത്തിന്റെ സംഘാടകർക്ക് ലഭിച്ച വിവിധ അപേക്ഷകളുടെയും അന്വേഷണങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ രജിസ്ട്രേഷന് കൂടുതൽ സമയം നൽകാനാണ് വിപുലീകരണം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

തുടർച്ചയായ ഏഴാം വർഷവും ഒമാൻ സുൽത്താനേറ്റിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഫാളിംഗ് വാൾസ് ലാബ് ഒമാൻ മത്സരത്തിന്റെ ആശയം, ഇന്നത്തെ ലോകത്തിന് പ്രസക്തമായ ഒരു ഗവേഷണ പദ്ധതിയുടെയോ സംരംഭകത്വത്തിന്റെയോ സാമൂഹിക സംരംഭത്തിന്റെയോ ആശയം വെറും 3 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്. മത്സരത്തിന്റെ വേദിയിൽ. അക്കാദമിക് മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള വിദഗ്ധർ, ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ബിസിനസുകാർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഉന്നതതല മത്സര ജൂറിയെ അവതരണം ബോധ്യപ്പെടുത്തണം.

ഈ വർഷത്തെ മത്സരം 2022 സെപ്റ്റംബർ 19-ന് നടക്കും. മത്സരത്തിലെ വിജയി 2022 നവംബർ 8-ന് ജർമ്മനിയിലെ ബെർലിനിൽ നടക്കുന്ന ലാബ് ഫിനാലെയിൽ പങ്കെടുക്കും, വിജയിക്ക് 2022 നവംബർ 9-ന് നടക്കുന്ന അന്താരാഷ്‌ട്ര ഫാളിംഗ് വാൾസ് കോൺഫറൻസിനായുള്ള ടിക്കറ്റ് നൽകും.

വിദ്യാർത്ഥികൾ, സംരംഭകർ, ആദ്യകാല കരിയർ ഗവേഷകർ, എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലെയും അക്കാദമിക് വിദഗ്ധർ എന്നിവർക്ക് മത്സരത്തിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്: https://falling-walls.com/lab/apply/oman-2/.