ജല സേവനങ്ങൾ വിച്ഛേദിക്കുന്നതിനും പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമുള്ള പുതിയ നിരക്കുകൾക്ക് മജ്‌ലിസ് അൽ ശൂറ ഓഫീസിന്റെ അംഗീകാരം

മസ്‌കത്ത്: 2021ലെ നേട്ടങ്ങളുടെ സംഗ്രഹം, നടപ്പിലാക്കിയ പ്രധാന പദ്ധതികൾ, ഭാവി തന്ത്രപരമായ പദ്ധതികൾ, നിരവധി സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന 2021 ലെ നിരവധി വാർഷിക മന്ത്രിതല റിപ്പോർട്ടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള മന്ത്രിമാരുടെ കത്ത് മജ്‌ലിസ് അൽ ശൂറ ഓഫീസ് ബുധനാഴ്ച അവലോകനം ചെയ്തു.

ഒമാൻ കൗൺസിൽ നിയമത്തിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 55 അനുസരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിഗണിക്കാനും അത് ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മിറ്റിക്കും സാങ്കേതിക ഓഫീസിനും അവലോകനത്തിനായി റഫർ ചെയ്യാനും മജ്‌ലിസ് അൽ ശൂറയുടെ ഓഫീസ് തീരുമാനിച്ചു.

വായ്പ, ഭവന സഹായ പദ്ധതി എന്നിവയുടെ അപേക്ഷകൾ ‘സുറൂഹ് ഇനിഷ്യേറ്റീവി’ലേക്ക് മാറ്റുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഭവന, നഗരാസൂത്രണ മന്ത്രിയുടെ മറുപടിയും യോഗം അവലോകനം ചെയ്തു.

നിക്ഷേപകർക്ക് മൂന്ന് സൈറ്റുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയായെന്നും, പദ്ധതികളുടെ ഭവന യൂണിറ്റുകളുടെ ഒരു ഭാഗം ഭവന സഹായം സുറൂഹ് പ്രോജക്ടുകൾക്കായി അനുവദിക്കുന്നത് കണക്കിലെടുത്ത് മറ്റ് സൈറ്റുകൾക്കായുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും മറുപടിയിൽ പറയുന്നു.

ജലസേവനം വിച്ഛേദിക്കുന്നതിനും പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ഫീസ് ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച മന്ത്രിമാരുടെ സമിതിയുടെ മറുപടിയും മജ്‌ലിസ് അൽ ശൂറ ഓഫീസ് യോഗത്തിൽ അവലോകനം ചെയ്തു.

ഓരോന്നിനും ഒഎംആർ 7.500 എന്ന നിരക്കിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ അനുമതി നൽകിയ മന്ത്രിമാരുടെ കൗൺസിൽ യോഗങ്ങളിലൊന്നിൽ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തതായി മന്ത്രിമാരുടെ കൗൺസിലിന്റെ മറുപടിയിൽ പറയുന്നു.

സുൽത്താനേറ്റിലെ വിവിധ ഗവർണറേറ്റുകളിലായി 76 സർക്കാർ സ്‌കൂളുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ മറുപടി മജ്‌ലിസ് അൽ ശൂറ ഓഫീസ് പരിശോധിച്ചു. 43 സർക്കാർ സ്‌കൂളുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനാണ് നിക്ഷേപ കരാർ നടപ്പാക്കുകയെന്ന് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ മറുപടിയിൽ പറയുന്നു.

മജ്‌ലിസ് അൽ ശൂറ ചെയർമാൻ ഖാലിദ് ബിൻ ഹിലാൽ അൽ മവാലിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ മജ്‌ലിസ് അൽ ശൂറ ഓഫീസിന്റെ 16-ാമത് യോഗത്തിലാണ് മജ്‌ലിസ് ഓഫീസ് അംഗങ്ങളുടെയും സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ നദാബിയുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ചർച്ചകൾ നടന്നത്.