റോയൽ നേവി ഓഫ് ഒമാൻ ‘സീ ലയൺ’ നാവിക അഭ്യാസം ആരംഭിച്ചു

മസ്‌കറ്റ്: റോയൽ നേവി ഓഫ് ഒമാൻ (ആർ‌എൻ‌ഒ) നടത്തുന്ന നാവിക അഭ്യാസം ‘അസാദ് അൽ ബഹാർ’ അല്ലെങ്കിൽ ‘സീ ലയൺ’ തിങ്കളാഴ്ച അൽ ബത്തിന, അൽ വുസ്ത സമുദ്ര മേഖലകളിൽ ആരംഭിച്ചു.

റോയൽ എയർഫോഴ്സ് ഓഫ് ഒമാൻ (RAFO) ജെറ്റുകളുടെ പിന്തുണയോടെ നടത്തുന്ന നാവിക അഭ്യാസം ഫെബ്രുവരി 1 നാണ് അവസാനിക്കുന്നത്. സീ ലയൺ നാവിക അഭ്യാസത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കപ്പലുകൾ സെയ്ദ് ബിൻ സുൽത്താൻ നേവൽ ബേസിൽ നിന്ന് അഭ്യാസ സ്ഥലത്തേക്ക് നീങ്ങി.

പങ്കെടുക്കുന്ന കപ്പലുകളും ജീവനക്കാരും തമ്മിലുള്ള സംയുക്ത നാവിക സൈനിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ അഭ്യാസത്തിന്റെ സെറ്റ് പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് ഏറ്റെടുക്കും.

ഈ നാവിക അഭ്യാസത്തിന്റെ നിർവ്വഹണം RNO പരിശീലന പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ദേശീയ ചുമതലകൾക്ക് അനുസൃതമായി അതിന്റെ കപ്പലുകളുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും സന്നദ്ധതയുടെ നിലവാരം നിലനിർത്താൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.