ഒമാനിലെ എല്ലാ ഗവർണറേറ്റുകൾക്കും 10 മില്യൺ ഒമാനി റിയാൽ അനുവദിച്ചു

ഒമാനിലെ ഓരോ ഗവർണറേറ്റുകൾക്കും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനായി പ്രത്യേക ഫണ്ട്‌ അനുവദിക്കുന്നു. 10 മില്യൺ റിയാൽ വീതമാകും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഗവർണറേറ്റുകൾക്ക് ലഭിക്കുക. ഒമാൻ ധനകാര്യ മന്ത്രാലയമാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ഗവർണറേറ്റുകളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനായി ഈ തുക ചെലവഴിക്കണം. സുൽത്താൻ ഹൈതം ബിൻ താരിഖിന്റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 2021-25 കാലയളവിലെ പത്താം പഞ്ചവത്സര പദ്ധയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് തുക നൽകുന്നത്. അടുത്ത 5 വർഷ കാലം ഓരോ വർഷവും 2 മില്യൺ റിയാൽ വീതം ഗവർണറേറ്റുകൾക്ക് ലഭിക്കും.